Πολιτική επιστροφής χρημάτων και προϊόντων

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά εντός 14 ημερών (από την παραλαβή) χωρίς να δώσετε καμία εξήγηση. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερών. Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Βασική προϋπόθεση για υπαναχώρηση είναι το επιστρεφόμενο προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι σε άριστη κατάσταση, όπως και πριν από την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί κ.λπ.) που δεν πρέπει να έχει φθορές/φθορές και με όλο το περιεχόμενο της αρχικής συσκευασίας. Για να αποδεχτείτε την επιστροφή του προϊόντος, το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) πρέπει να επιδειχθεί από το άτομο που αγόρασε αρχικά το προϊόν.

Αλλαγές
Η εταιρεία σας επιτρέπει να ανταλλάξετε ένα προϊόν με άλλο εντός 14 ημερών από την παραλαβή του. Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Βασική προϋπόθεση για την αλλαγή είναι το επιστρεφόμενο προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι σε άριστη κατάσταση, όπως και πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί κ.λπ.) η οποία να μην έχει φθορές/φθορές και με όλο το περιεχόμενο της αρχικής συσκευασίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι όροι χρήσης του ιστότοπού μας μαζί με τις άλλες πολιτικές και διαδικασίες πληρωμής προϊόντων μέσω του ιστότοπού μας διέπονται και ερμηνεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, σύμφωνα με το διεθνές ευρωπαϊκό και εγχώριο ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, Έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015, τον νόμο 2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων και προσωπικά δεδομένα, καθώς και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την 2009/136/ΕΚ.